Privacybeleid

Dit is een website van SamenPlus Assenede.
Adres: Dorp 67-69, 9968 Bassevelde

 

BESCHERMING VAN UW PRIVACY
VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

SamenPlus Assenede wil de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische privacywetgeving, zorgvuldig naleven.
In het kader van de bescherming van uw persoonsgegevens is SamenPlus Assenede de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

In deze Privacyverklaring worden naast ons privacybeleid de praktijken en keuzes beschreven die je kunt maken over de manier waarop jouw gegevens online worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Deze verklaring is gemakkelijk te vinden op onze startpagina en onderaan elke pagina van de SamenPlus-website.

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS – DOELEINDEN EN RECHTSGRONDEN

Het staat je vrij onze website te bezoeken, informatie in te winnen over onze diensten, kennis te nemen van het laatste nieuws of van onze nieuwe diensten, zonder ons jouw persoonlijke informatie te verstrekken.

Verkies je toch om ons persoonlijke informatie mee te delen, dan zullen wij deze informatie vertrouwelijk verwerken conform de huidige bepalingen en conform de nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Onder “verwerken” verstaan wij elke vorm van verwerking. Het omvat eender welke handeling die wij met de persoonsgegevens van een natuurlijke persoon verrichten, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, verwijderen, raadplegen, meedelen, gebruiken, enz…

 

Indien je ons jouw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

 • In het kader van onze communicatie met jou.
 • Voor het beheer van het contactenbestand, de ontsluiting van de productinformatie en het uitvoeren van marktstudies.
 • Om je te informeren over de nieuwe kenmerken en nieuwe diensten van SamenPlus Assenede.
 • Voor het contact met en de administratie van onze SamenPlus-kandidaten.

 

De verwerking van uw gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden is steeds gebaseerd op een van de volgende rechtsgronden:

 • een wettelijke verplichting;
 • de goede vervulling van de taak van de organisatie;
 • de uitvoering van een overeenkomst met jou;
 • wanneer je hiervoor je toestemming hebt gegeven.

Naast de verwerking van persoonsgegevens kan SamenPlus Assenede anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website die je naar onze website leidde, of waarlangs je onze website verlaat. Zo kunnen we de website permanent optimaliseren voor de gebruikers.

 

PROPORTIONALITEIT EN VERTROUWELIJKHEID

Wij vragen enkel de gegevens op die strikt noodzakelijk zijn voor het bereiken van de doeleinden en springen hier zorgvuldig mee om.

De “vertrouwelijke” verwerking houdt in dat wij jouw persoonsgegevens vertrouwelijk verwerken en hier discreet mee omgaan, conform de wettelijke nationale en internationale bepalingen.

 

DOORGIFTE EN BEWARING

Als we voor het uitvoeren van een taak of dienst beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Op onze website maken wij gebruik van plug-ins van sociale mediakanalen en Google. Meer informatie hierover kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitoefening van de dienstverlening. Formulieren die niet gelinkt zijn aan nieuwsbrieven (zie verder) worden gebruikt om contactinformatie te verzamelen. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in de database van deze website en worden verwijderd na 6 maanden.

 

MOGELIJKHEID TOT RAADPLEGING EN/OF CORRECTIE

Onder de privacywetgeving (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. SamenPlus Assenede erkent en respecteert deze rechten. Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Informatie en inzage: Je kan vragen welke persoonsgegevens we van jou verwerken en hier inzage in krijgen. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Correctie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Verwijderen: Je kan ons vragen dat wij de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Indien de verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings), kan je deze toestemming steeds terug intrekken.

Om je rechten uit te oefenen kun je ons een schriftelijk en gedagtekend verzoek bezorgen via een e-mail naar info@samenplus.be of met een brief naar ons postadres.

Voor het kunnen voldoen aan je verzoek hebben we de volgende gegevens nodig:

 • Je naam;
 • Een recto verso scan of kopie van je elektronische identiteitskaart;
 • Welk recht je wil laten gelden;
 • In voorkomend geval, op welke manier je de gegevens wil ontvangen: op papier of elektronisch (af te halen).

Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je verzoek kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

 

FORMULIEREN

Formulieren worden gebruikt om contactinformatie te verzamelen voor informatieuitwisseling (contactformulier) of specifieke uitnodigingen. Deze gegevens worden lokaal opgeslagen in de database van deze website en worden verwijderd na 6 maanden.

BEELDMATERIAAL

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht kunnen er niet-gerichte beelden of sfeerbeelden worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto of video, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen wij van tevoren om je toestemming vragen.

 

VRAGEN EN KLACHTEN

Voor elke vraag of klacht in verband met deze privacyverklaring of het gebruik van persoonsgegevens, kun je een e-mail naar info@samenplus.be sturen of via een brief naar:

SamenPlus Assenede
Dorp 67-69
9968 Bassevelde

In geval van een klacht zal SamenPlus Assenede alles in het werk stellen om redelijke maatregelen te nemen teneinde gevolg te geven aan jouw bezorgdheid over de verwerking van je persoonsgegevens. Indien wij er niet in slagen een bevredigend antwoord te geven op de klacht, kun je je altijd richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

COOKIEBELEID

Een ‘cookie’ is een klein databestand dat tijdelijk door een internetpagina op jouw computer of mobiel toestel geplaatst wordt wanneer je een website bezoekt. Een cookie laat ons toe om het apparaat waarmee je onze website bezoekt te identificeren, zonder dat dit ons toegang verleent tot jouw eigen persoonsgegevens.

Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via de instellingen van jouw browser. Je kan de browser ook zodanig instellen dat cookies steeds geweigerd worden. Dit kan echter het gebruik van onze website mogelijks belemmeren of de toegang tot bepaalde functionaliteiten onmogelijk maken.

 

Hieronder vind je een overzicht van de cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit:

GOOGLE ANALYTICS

SamenPlus Assenede maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt SamenPlus Assenede inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de website optimaal werkt.

SamenPlus Assenede verwerkt statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de website
 • welke pagina’s je bezoekt op de website

SOCIALE MEDIA

Deze cookies zorgen ervoor dat wij applicaties van sociale media websites kunnen integreren in onze website. De sociale media websites kunnen via deze weg gegevens verzamelen:

 

PROCLAIMER

Dit is de website van SamenPlus Assenede.
Adres: Dorp 67-69, 9968 Bassevelde

SamenPlus Assenede is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.
Merkt u dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten via info@samenplus.be

 

AUTEURSRECHTELIJKE BESCHERMING EN BRONVERMELDING

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privégebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van SamenPlus Assenede. Je kunt citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

PUBLICATIE VAN OFFICIËLE TEKSTEN

De publicatie van officiële teksten heeft geen officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst, tenzij anders aangegeven.

EXTERNE LINKS EN PARTNERSITES

URL’s (of links) die worden opgenomen in de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van SamenPlus Assenede, zijn geheel op eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken door de gebruiker.

 

Loading