De gemeente laat het onkruid in bermen woekeren en doet onvoldoende aan groenbeheer.

Wat velen niet weten is dat bermbeheer wettelijk vastgelegd is in het zogenaamde Bermbesluit. Dit besluit (Vlaamse Executieve van 27 juni 1984) is toepasselijk op de bermen en taluds gelegen langs wegen, waterlopen en spoorwegen. Het gebruik van biociden op bermen is verboden. Via ecologisch bermbeheer streeft men ernaar om op de wegbermen zoveel mogelijk verschillende soorten planten en dieren een kans te bieden en een grotere biodiversiteit te verkrijgen.

Belangrijk hierbij is de spreiding van de maaidata. Dit is gunstig voor de variatie in de vegetatie. Wanneer je ieder jaar in mei maait, zal je een ander vegetatietype verkrijgen dan wanneer je bijvoorbeeld ieder jaar in juli maait. Ook voor de verwerking van het maaisel is dit beter. Op deze manier komt het maaisel meer gespreid in de tijd vrij waardoor er meer verwerkingsmogelijkheden zijn.

Het is heel belangrijk dat het maaisel verwijderd wordt. Het laten liggen van maaisel leidt namelijk tot het verrijken van de bodem waardoor een dominantie aan grassen ontstaat en de berm minder soortenrijk wordt. Door het verwijderen van het maaisel daalt ook de grasproductie zodat er minder maaisel moet afgevoerd worden naar verwerkingsinstallaties. Bij het AWV geldt de norm dat minstens 70% van het maaisel opgeraapt moet worden. Het opruimen van het maaisel is afhankelijk van het soort machine. Je kan het maaisel meteen opzuigen tijdens het maaien, maar je kan het ook laten liggen en later (weliswaar binnen de 10 dagen) verwijderen. Hierdoor krijgen de dieren en zaden de kans om terug in het ecosysteem terecht te komen.

Zo zie je maar, als gemeente kan je niet zomaar doen wat je wil en moet je de wettelijke regels volgen. En maar goed ook, want dit beheer is goed voor mens en milieu.

 

Loading